นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video

? ดงหลวง แดนวิมาน ? วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. [...]

อ่านต่อ