25 มี.ค.62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้ออกมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงด้วงมะพร้าวการปลูกหญ้าหวานอิสราเอล ณ บ้านกกกอก ม.2 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

15 มี.ค.62 นายสุรชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร และคณะติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ระดับจังหวัด ได้ออกมาติดตามความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพือการพัฒนาชนบท (จปฐ./กชช.2ค) ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอดงหลวง โดยมีผู้แทนคณะทำงานระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผูแทนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผลความก้าวหน้าการจัด็บข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง

6 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ทีมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มาติดตามและให้คำแนะนำการบริหารจัดการหนี้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดอนชาด ม.4 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงหลวง และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ผ่านมาในปี 2560-2561

5 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน นำครัวเรือนเป้าหมายโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 (หนองหนาว ม.2 ,เหล่าเหนือ ม.5 ,โพนสว่าง ม.6) จำนวน 90 คน ศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านโพนไฮ ม.3 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร