ันที่ 29 ม.ค. 62 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง โดยมีกลุ่มสตรีเานอโครงการขอกู้เงินฯ จำนวน 8 กลุ่ม 41 คน เข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

29 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในเขตอำเภอดงหลวง จำนวน 33 กองทุน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

สพอ.ดงหลวง นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ดำนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานและสร้างกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านชะโนดน้อย หมูที่ 3 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง

16-17 ม.ค.62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีม สพอ.ดงหลวง ทุกคน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สพอ.ดงหลวง วันที่ 15 ม.ค. 62 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงานประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน จำนวน ๑๒๐ คน ประเด็นการจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนสมาชิก การจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนการชาระหนี้เดิม การเพิ่มจำนวนสมาชิกอย่างน้อยหมู่บ้านละ 10 คน และมาตรการ 5 ต 1.ตรวจสอบ 2.ติดตาม 3.ต่อเติม 4.ตักเตือน 5.ตี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง

8 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และ น ส.นัทธมน ห้วยทราย พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สทบ สาขา 8 ได้มาสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการกองทุน การติดตามหนี้ค้างชำระ และช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

6 ธ.ค.61 เตรียมออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์โครงกาคศิลปาชีพสานแว้-นาโคกกุง ร่วมกับทีมงานภายใต้การนำของ นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง และทุกส่วนราชการอำเภอดงหลวง ในงานกาชาด จังหวัดมุกดาหาร ปี 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

27 ธ.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง นายวิษณุ ทองบพิตร พัฒนากร และแกนนำชุมชน จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนชาด ม.4 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

27 ธ.ค. 61 พัฒนาการอำเภอดงหลวง และสัสดีอำเภอดงหลวง ได้ออกติดตามและสนับสนุน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จุดตรวจที่ 1 บ้านพังแดง และจุดตรวจที่ 2 บ้านนาหลัก ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหา