19 ต.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน สพอ.ดงหลวง เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอพช. ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

25 ต.ค.61 น่ยพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพ๊ฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

2 ต.ค.61 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง คณะกรรมการบริหารอำเภอดงหลวง คณะกรรมการ ศป.ปส. อำเภอดงหลวง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 ต.ค. 61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามพร้อมนำคณะทีมงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop ในชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ตรงกับความต้องการของตลาดและได้มาตรฐานสู่สากล ณ บ้านโพนไฮ ม.3 ต.หนองแคน และ บ้านขัวสูง ม.5 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ วันนี้ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอดงหลวงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง