27 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรม พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน ณ วัดโพนไฮพัฒนาราม บ้านโพนไฮ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

24-26 ส.ค.61 ทีมพัฒนาการอำเภอ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมสัมมนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

23 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ในการลงพื้นที่อำเภอดงหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

16 ส.ค. 61 พั?น่การอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ไปติดตาม ตรวจรับพัสดุการเลี้ยงพันธฺไข่ ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองแคน และตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

15 ส.ค.61 เวลา 14.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้ออกมาติดตามการฝึกอบรมปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง ตามโครงการชุมชนท้องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขัวสูง ม.5 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

17 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพนไฮ ม.3 ต.หนองแคน โดยทีมงาน สพอ.ดงหลวง และคณะวิทยากรจากโรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

20 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสตรีสมวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร) ณ หัองประชุม อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีทีมพัฒนาชุนอำเภอดงหลวง นายก อบต.หนองบัว ทีมวิทยากร รพสต.เหล่าดง และผู้นำองค์กรสตรีตำบล ให้การต้อนรับ