27 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรม พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน ณ วัดโพนไฮพัฒนาราม บ้านโพนไฮ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

24-26 ส.ค.61 ทีมพัฒนาการอำเภอ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมสัมมนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

[...]

อ่านต่อ

23 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ในการลงพื้นที่อำเภอดงหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

22 ส.ค.61 เวลา 13.30 น. พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอดงหลวง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

22 ส.ค.61 เวลา 09.30 น. พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

16 ส.ค. 61 พั?น่การอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ไปติดตาม ตรวจรับพัสดุการเลี้ยงพันธฺไข่ ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองแคน และตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

15 ส.ค.61 เวลา 14.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้ออกมาติดตามการฝึกอบรมปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง ตามโครงการชุมชนท้องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านขัวสูง ม.5 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

17 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพนไฮ ม.3 ต.หนองแคน โดยทีมงาน สพอ.ดงหลวง และคณะวิทยากรจากโรงเรียนดงหลวงวิทยา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

20 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสตรีสมวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร) ณ หัองประชุม อบต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีทีมพัฒนาชุนอำเภอดงหลวง นายก อบต.หนองบัว ทีมวิทยากร รพสต.เหล่าดง และผู้นำองค์กรสตรีตำบล ให้การต้อนรับ

[...]

อ่านต่อ