23 พ.ค.61 เวลา 11.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และนายหงษาธิราช เชื้อคำฮด รองนายกเทศบาลตำบลกกตูม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ เพือเตรียมความพรัอมการขับเคลือนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

22 พ.ค.61 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ เพือเตรียมความพรัอมการขับเคลือนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ หอประชุมมุกดามีสุข อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมปลัดอำเภอดงหลวง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและตำรวจอำเภอดงหลวง นำจิตอาสาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบนายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเพือการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.๒ค) ระดับอำเภอ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการยกระดับแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลให้กับทุกภาคส่วนในการนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ในการวางแผนจัดทำกิจกรรม/โครงการ ณ ห้องรับรองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลหนองบัวและตำบลชะโนดน้อย โดยมี นายจามลี ประทุมลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

15 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมพัฒนากรพื้นที่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอดงหลวง ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหา

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community – Based Enterpreneurship Promotion) ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารเป็น ๑ ใน ๙ จังหวัดนำร่องที่ได้รับการคัดเลือก โดยใช้แนวคิด D-HOPE (Decentralized Hands-On Program Exhibition) เน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์หลากหลาย ทำกิจกรรมหลากหลายโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น ๓ โรงแรมพลอยพาเหรด จ.มุกดาหาร

6 พ.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ติดตามการฝึกอาขีพการทำขนมดอกจอก การทำกล้วยฉาบ ของครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลสัมมาชีพชุมชนบ้านเปียด ม.2 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร