24 เม.ย.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ออกติดตามครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านสานแว้ ม.4 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พร้อมมอบหน่อกล้วยพันธ์ุหอมทอง พันธ์ุมะขามฝักใหญ่ พันธ์ุหมากเม่า ครัวเรือนสัมมาชีพ จำนวน 31 ครัวเรือน

20 เม.ย.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ออกติดตามครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านนาโคกกุง ม.3 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พร้อมมอบวัสดุฝึกอาชีพการทำไม้กวาด จำนวน 31 ครัวเรือน…..

19 เม.ย.61 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลือนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

19 เม.ย.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ได้ออกติดตามการจัดเวที่ประชาคม ครั้งที่ 3 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านกาเหลืองดง ม. 4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

วันที่18 เม.ย.2561 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) อำเภอดงหลวง เพื่อพิจารณากลั่นกรองพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชน ละ สองแสนบาท) โดยมีส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้แทนหน่วยทหาร กำนัน ทุกตำบล และ ผู้ใหญ่บ้าน ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอำเภอดงหลวง ที่ว่าการอำเภอดงหลวง

17 เม.ย.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้ออกไปติดตามการประกอบอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพ บ้านพังแดง ม.1 บ้านนาหลัก ม.4 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร