27 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามฯ ระดับจังหวัด และเป็นประธานในที่ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

28 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง ออกติดตามการฝึกอาชีพการสานแห ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนบ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

27 มี.ค.61 เวลา 11.00 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และทีมงาน ได้ออกติดตามความก้าวหน้าการฝีกอาชีพการทอผ้าของครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน บ้านโนนสะอาด ม.7 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหารมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะและนำบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนร่วมให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ ม.๔ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยให้บริการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2561 และประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมี ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งนายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดและกิจกรรมภายในงานโดยจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

20 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีงาน ติดตามการฝึกอาชีพการดินอิฐประสาน และสานตะกร้าะลาสติก ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสรืมสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองแคน ม.2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

19 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง พร้อมทีมงาน ได้ออกติดตามการฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ ครัวเรือนสัมมาชีพเป้าหมาย บ้านหนองแคน ม.2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

16 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้ นายนิวัฒนพงษ์ นาโสก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านดอนชาด ม.4 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ

16 มี.ค.61 นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง และ น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านโนนสะอาด ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

[...]

อ่านต่อ