นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ “หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

๒๔ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๐ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ มีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒๔๙ หมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยนายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นผู้แทนรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านศรีถาวรพนา ม.10 ต.กกตูม อ.ดงหลวง

23 พ.ย. 2561 เวลา 08.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง มอบหมายให้น.ส.อมรรัตน์ มีเที่ยง พัฒนากรประจำตำบลดงหลวง และตำบลหนองแคน ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 เป้าหมาย 77 คน และ นางมณฑนา ยามา พัฒนากรตำบลพังแดง ประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 261 เป้าหมาย 32 คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีอำเภอดงหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายฯ ณ วัดโนนสะอาดสามัคคี ม.7 ตำบลหนองบัว มียอดเงินถวายกฐินทั้งสิ้น 200,999 บาท โดยนายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง และทีม พช.ดงหลวง เข้าร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ด้วย