24 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอดงหลวง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รับไฟหลวงพระราชทาน จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้ประกอบพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิท ในวันที่ 26 ต.ค.60 เมื่อเวลา 15.30 น. นายพัฒนา วงศ์ประทุม พอ.ดงหลวง เป็นผู้แทนท่านนายอำเภอฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้อันเชิญไฟพระราชทานถึงที่ว่าการอำเภอดงหลวงเรียบร้อยแล้ว

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรสตรีตำบลดงหลวง อ.ดงหลวง เป้าหมายผู้เข้าอบรม 120 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลดงหลวง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามการมอบวัสดุ อุปกรณ์และชี้แจงการดำเนินงานให้แก่หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านโพนไฮ หมู่ที่ ๓ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตามโครงการท่องเที่ยว “สนุก” สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop (งบกลุ่มจังหวัดสนุก)

11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 จำนวน 175 คน และร่วมปลูกดอกดาวเรืองบริเวณรอบอำเภอ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง โดยนายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง เข้าร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย