ประวัติความเป็นมา

อำเภอดงหลวง เดิมเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม ได้รับการแต่งตั้งเป็น กิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 โดยแยก ตำบลดงหลวง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองแคน ตำบลพังแดง และ ตำบลกกตูม รวมเป็นกิ่งอำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2525 อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ขึ้นการปกครองต่อจังหวัดมุกดาหาร และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2527 โดยมีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคนแรก คือ นายเกียรติคุณ สุวรรณกูล

แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล คือ
ตำบลดงหลวง
ตำบลหนองแคน
ตำบลชะโนดน้อย
ตำบลหนองบัว
ตำบลกกตูม
ตำบลพังแดง

อาณาเขต

           - ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

           - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมืองมุกดาหาร

           - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร

           - ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

คำขวัญอำเภอดงหลวง

น้ำตกห้วยเลาแก่งโพธิ์ แหล่งวัฒนธรรมไทยโซ่

 คชสารไม้โบราณ  พระอวตารประทับบาท

งานพิลาศอ่างชะโนด โขดหินภูเขาไฟ ทรามวัยนอนสำราญ

       

(Visited 2,979 times, 6 visits today)