สพอ.ดงเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวอนุสรา ชื่นเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดงเจริญ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เอามื้อสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ม.9 ต.ห้วยพุก ร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกป่า และห่มฟาง ณ แปลงโคกหนองนาโมเดล ของนายทน จันทร์บาง ม.9 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร https://www.youtube.com/watch?v=T1EUVhPwaO0

(Visited 5 times, 1 visits today)