ประกาศ

การจัดการความรู้ Km นางจุฑามาศ แช่มช้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ Km นางธนพร เพ็ญสุต พัฒนาการอำเภอดอนเจดีย์

ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ Km นางปัญจพร กู้เกียรติกำธร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ Km นางเพียงจีรา เฉลิมเตชวงศา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งนัการตลาดรุ่นใหม่ Otop

ดาวน์โหลด

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด