ข่าวประชาสัมพันธ์

นางธนพร เพ็ญสุต

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอนเจดีย์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน