โครงสร้างบุคคลากร

นางธนพร โม้เมือง

พัฒนาการอำเภอดอนจาน

นางอุไรวรรณ วังภูสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลดอนจาน และตำบลม่วงนา

นายวิสันต์ พรสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอตำบลดงพยุง และตำบลสะอาดไชยศรี

นางสาวกัญญารัตน์ ยศศรี

อสพ.รุ่นที่70รับผิดชอบตำบลนาจำปา

นางสาวกฤษณา พิกุลหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ กทบ.

(Visited 190 times, 1 visits today)