ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอดอนจานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาโดยตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอนจาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] ต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดอนจานขึ้นเป็น อำเภอดอนจาน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

อำเภอดอนจานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดอนจาน       (Don Chan)       9 หมู่บ้าน (กำลังแยกหมู่บ้านใหม่)
2. สะอาดไชยศรี       (Sa-at Chai Si)       8 หมู่บ้าน  
3. ดงพยุง       (Dong Phayung)       13 หมู่บ้าน  
4. ม่วงนา       (Muang Na)       9 หมู่บ้าน  
5. นาจำปา       (Na Champa)       9 หมู่บ้าน  

เมืองดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ น้ำตกไหลถ้ำไทรย้อย อ้อยหวานจับจิต

หมอนขิดผ้าลายทาง อ่างห้วยแกงแหล่งเกษตร ดงแม่เผดภูเงินงาม

 

(Visited 474 times, 1 visits today)