ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิสิฐ สุนทรไชย

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดอนจาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน