ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวรุ่งนภา อุปมา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอนจาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน