โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้

นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้

นางมัลลิกา ทองเทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา ช่างคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประจักษ์ ไชยวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1,095 times, 4 visits today)