โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้

นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้

นางมัลลิกา ทองเทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา ช่างคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประจักษ์ ไชยวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 998 times, 1 visits today)