ประวัติความเป็นมา

อำเภอดอกคำใต้
ประวัติ
ก่อนปี พ.ศ. ๒๓๙๗ พื้นที่อำเภอดอกคำใต้เป็นที่ราบลุ่ม ชุ่มฉ่ำน้ำไปตามลำน้ำร่องช้าง เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ในช่วงนั้นได้มีชาวบ้านจากจังหวัดลำปาง คือบ้านนางแงะ นางเหลียว ได้หนีความยากจน แห้งแล้ง เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตบริเวณตำบลบ้านปิน หนองหล่ม จนเป็นชุมชนที่หนาแน่นมากขึ้น จึงได้ขยายมาตามลำน้ำร่องช้าง สมทบกับผู้คนที่อพยพมาจากจังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย ในบริเวณพื้นที่บ้านหมากพร้าว บ้านดอนศรีชุม บ้านดอนเหล็ก บ้านดอกคำใต้ ซึ่งได้ตั้งชื่อตามลักษณะของต้นไม้ที่เกิดขึ้นมากในบริเวณนั้น
ต่อมาชาวบ้านมารวมตัวกันมาก และเกิดเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ จึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ชื่อว่า อำเภอดอกคำใต้ โดยตั้งชื่อตามลักษณะของต้นไม้ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก คือต้นดอกคำใต้ หรือภาษากลางเรียกว่า ต้นกฐินเทศ มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย มีหนามแหลมคม มีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นดอกที่มีกลิ่นหอม
เมื่อมีประชาชนมารวมกันมากขึ้น และรวมกันเป็นหมู่บ้าน ตำบล ในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอ ประกอบด้วย ๓ ตำบล คือ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลบ้านปิน และตำบลห้วยลาน ปกครองเรื่อยมากจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ถูกยุบเป็นตำบล ขึ้นตรงกับอำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภออีกครั้งหนึ่ง จนถึง วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับการยกฐานะเป็นอำภอดอกคำใต้ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๖ ตำบล คือ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยลาน ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านถ้ำ และตำบลสันโค้ง
ความเจริญเข้ามามากขึ้น การอพยพย้ายถิ่นฐานมากขึ้น จากอำเภอเมืองพะเยา จากจังหวัดเชียงราย และตลอดจนจากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จังหวัดได้แยกการปกครองออกจากจังหวัดเชียงราย อำเภอดอกคำใต้จึงได้ขึ้นการปกครองอยู่กับจังหวัดพะเยา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการแบ่งการปกครองของตำบล เป็น ๙ ตำบล คือ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลสันโค้ง ตำบลหนองหล่ม และตำบลดงสุวรรณ จนถึงปัจจุบันนี้ มีการปกครองออกป็น ๑๒ ตำบล ดังนี้ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลสันโค้ง ตำบลหนองหล่ม ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลบุญเกิด และตำบลคือเวียง

แบ่งการปกครองเป็น๑๒ตำบล การแบ่งการปกครองของตำบล เป็น ๙ ตำบล คือ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลสันโค้ง ตำบลหนองหล่ม และตำบลดงสุวรรณ จนถึงปัจจุบันนี้ มีการปกครองออกป็น ๑๒ ตำบล ดังนี้ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลสันโค้ง ตำบลหนองหล่ม ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลบุญเกิด และตำบลคือเวียง

แบ่งการปกครองมี๑๒ตำบลการแบ่งการปกครองของตำบล เป็น ๙ ตำบล คือ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลสันโค้ง ตำบลหนองหล่ม และตำบลดงสุวรรณ จนถึงปัจจุบันนี้ มีการปกครองออกป็น ๑๒ ตำบล ดังนี้ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลห้วยลาน ตำบลป่าซาง ตำบลสันโค้ง ตำบลหนองหล่ม ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลบุญเกิด และตำบลคือเวียง

ดอกคำใต้เมืองคนงาม วัฒนธรรมหลากหลายมากมายหัคถกรรม พระธาตุงามจอมไคร้ ร่องช้างแหล่งอาศัยมากจำใจชาวประชา

(Visited 6,325 times, 2 visits today)