ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสจ.) จังหวัดพะเยา

🖍 🎬 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสจ.) จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์การบูรณาการณ์การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยประธานประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว …สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)