ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้ารับการติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ด้วยหลักกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา

🖍 🎬 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ด้วยหลักกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา ให้กับกลุ่มผักบ้านฝั่งหมิ่น ณ ที่ทำการกลุ่ม บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นางศรีสุดา มงคลรัตน์ ตัวแทนกลุ่มผักบ้านฝั่งหมิ่นเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ในการติดตามเตรียมความพร้อมให้กับทางกลุ่มฯ
…สพอ.ดอก รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)