ประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลบ้านปินและตำบลดงสุวรรณ

🖍 🎬 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.
นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำตำบลบ้านปินและตำบลดงสุวรรณ ดำเนินการจัดประชุมอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลบ้านปินและตำบลดงสุวรรณตามลำดับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปินและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลบ้านปินและตำบลดงสุวรรณ ตำบลละ 2 คน เป็น ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)