ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565

🖍 🎬 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายศักฤทธิ์ สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ในการนี้ นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมรายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอดอกคำใต้ (ศจพ.อ.ดอกคำใต้) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)