ประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลสันโค้งและตำบลหนองหล่ม

🖍 🎬 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.
นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำตำบลสันโค้งและตำบลหนองหล่ม ดำเนินการจัดประชุมอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลสันโค้งและตำบลหนองหล่มตามลำดับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งและห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลสันโค้งและตำบลหนองหล่ม ตำบลละ 2 คน เป็น ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)