ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย (OTOP) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

🖍 🎬 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย (OTOP) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อแจ้งโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ตามที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ (OTOP) ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ปี พศ. 2565 ( OTOP Product Champion :OPC) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จำนวน 17 ราย จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 12.99 ของจังหวัดพะเยา และผลการคัดลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา แทนชุดเดิมที่หมดวาระเมื่อเดือนมีนาคม 2565 แนวทางการจัดหาทุนดำเนินกิจกรรม OTOP ดอกคำใต้ โดยดำเนินโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ หน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ และการดำเนินงานศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP หน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระหว่างบริษัทไปรษณีไทย กับบริษัทไปรษณีไทยดิสทริบิวชัน จำกัด กับเครือข่าย OTOP Trader ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือการให้บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในราคาพิเศษ และช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
🖍 🎬 ในการนี้ นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ชั้น 2 จังหวัดพะเยา
สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)