ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

🎬 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ได้รายงานผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ให้กับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาทราบ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ต่อไป
สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)