เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

🖍 🎬 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายผลแรก คำฮอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผลิตภัณฑ์OTOP ของอำเภอดอกคำใต้ เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด ณ ห้องพรณภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนำไปคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศต่อไป
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)