ร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวพะเยา ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี

🖍 🎬 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดอกคำใต้และคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอดอกคำใต้ ได้เป็นตัวแทนอำเภอดอกคำใต้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับข้าราชการ และประชาชนในจังหวัด พร้อมนำผลงานผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ได้จากกิจกรรมฯ ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 11 times, 1 visits today)