ร่วมคัดเลือกกำนันตำบลห้วยลาน

🖍 🎬วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในการคัดเลือกกำนัน ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คนได้แก่ หมายเลข 1 นางวาสนา กิจสุรัตน์
หมายเลข 2 นายพชร เลิศคำโดยมีผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยลานจำนวน
16 หมู่บ้าน ลงคะแนนโดยวิธีลับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกำนันตำบลห้วยลานด้วย
ผลการคัดเลือกปรากฎว่า นางวาสนา กิจสุรัตน์ได้รับเลือกเป็นกำนัน ต.ห้วยลาน ด้วยคะแนน 9:7
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 19 times, 1 visits today)