ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคือเวียง

🖍 🎬 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นางสาวลลิน ทรัพย์ศิริไพศาล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงในการนี้ นายนพดล นันตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในตำบลคือเวียงเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลคือเวียง
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)