ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลห้วยลาน

🖍 🎬 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายชาญชัย หอมนาน เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยลาน ในการนี้ นายสนั่น ไชยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในตำบลห้วยลานเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลห้วยลาน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 12 times, 1 visits today)