ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสันโค้ง

🖍 🎬 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ ไชยวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในตำบลสันโค้ง เพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลสันโค้ง
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 28 times, 1 visits today)