ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอกคำใต้

🖍 🎬 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นางกาญจนา หอมรส เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ในการนี้ นายณรงค์ นามวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายผลแรก คำฮอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในตำบลดอกคำใต้ เพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลดอกคำใต้
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 12 times, 1 visits today)