ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านปิน

🖍 🎬 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์เทวิน ตันต้าว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลบ้านปิน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 20 times, 1 visits today)