ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านถ้ำ

🖍 🎬 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายทรงจิต ศรีเพชร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัด พระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลบ้านถ้ำ นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนตกเกณฑ์ดังกล่าว โดยทีมปฏิบัติการตำบลบ้านถ้ำอีกด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 11 times, 1 visits today)