ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหล่ม

🖍 🎬 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์เทวิน ตันต้าว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหล่ม ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลหนองหล่ม
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 10 times, 1 visits today)