ร่วมประชุมข้อราชการเร่งด่วน กรมการพัฒนาชุมชน

🖍 🎬 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมรับชม การประชุมข้อราชการเร่งด่วน ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)