ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอกคำใต้ ประจำเดือน เมษายน 2565

🖍 🎬 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอกคำใต้ ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงประเด็นการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการในอำเภอดอกคำใต้ ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ได้รายงานความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับที่ประชุมทราบ
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 11 times, 1 visits today)