ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประจำเดือน เมษายน 2565

🖍 🎬 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประจำเดือน เมษายน 2565
ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ผ่านระบบ ZOOM online meeting โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายและภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาและในที่ประชุมยังได้มอบหมายภารกิจในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการภายใต้นโยบายและภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 12 times, 1 visits today)