ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🖍 🎬 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้นางสาวอรพรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนตามการขับเคลื่อนการขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชน อบต.ป่าซาง ณ บ้านนางสม สมศรี บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 5 บ้านค่าล่าง ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อประเมินสภาพความเป็นอยู่และมอบข้าวกล่องให้กับครัวเรือนดังกล่าว
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 5 times, 1 visits today)