ร่วมติดตามการดำเนินงานและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอดอกคำใต้

🖍 🎬 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ร่วมติดตามการดำเนินงานและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอดอกคำใต้ ณ ที่ทำการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอดอกคำใต้ โดยในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือประเด็นปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และในการนี้ทางคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยังได้บริจาคเงินสมทบกองทุนผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทอีกด้วย
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 6 times, 1 visits today)