จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

🖍 🎬 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นางมัลลิกา ทองเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการและสมาชิกผู้ยืมเงินกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านปินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกผู้ยืมเงินกองทุนแก้ไขปัญหาความอยากจนหมู่บ้านดังกล่าวได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการการบริหารจัดการและการพัฒนาเงินกองทุนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 5 times, 1 visits today)