จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าซาง ด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี

🖍 🎬 วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าซาง ด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านค่า หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นงบประมาณจากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
เช่น การถ่ายภาพสินค้าเพื่อทำการตลาดออนไลน์และการสาธิตการไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 19 times, 1 visits today)