ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่

🖍วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงในระดับตำบล ได้เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ Youtube : DOPA Channel ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
🎉ในการนี้ นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงข้อสงสัย ของผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
🎉หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดได้เข้าประชุมหารือกับนายอำเภอดอกคำใต้เพื่อชี้แจ้งประเด็นการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้และกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 75 times, 1 visits today)