อบรมโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การแนะนำการประกอบอาชีพทำน้ำพริก”

🎉🖍วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ นำทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด พร้อมด้วยครัวเรือนเป้าหมายของโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมรับชมการอบรม “การแนะนำการประกอบอาชีพทำน้ำพริก” ผ่านทางระบบ zoom online meeting ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้โดยในการอบรมดังกล่าวได้มีการสาธิตการทำน้ำพริกเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 14 times, 1 visits today)