การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

🖍 🎬 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นางสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมติดตามครัวเรือนเป้าหมายในโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับทีมพี่เลี้ยงตำบลดงสุวรรณ ณ บ้านของ นายอ้าย จำรัส และ นายสมศักดิ์ รื่นรมย์ หมู่ที่ 11 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ เพื่อประเมินสภาพความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือต่อไป
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 6 times, 1 visits today)