โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา กิจกรรม : เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน กิจกรรม : เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา โดยภายในงานกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบรรยายให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม
…สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน
(Visited 8 times, 1 visits today)