สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ผ่านระบบ Zoom

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ผ่านระบบ Zoom

  📝วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 . นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา เพื่อรับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ 5 มิติ ผ่านระบบ Zoom ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า)

🖍ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมรับฟังและชี้แจงรายงานผลข้อมูลฯในการประชุมดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

  👱‍♀️ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 16 times, 1 visits today)