สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุม Online โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุม Online โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

  📝วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 .นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานนำทีมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอกคำใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรับฟังการประชุม Online ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล DOPA Channel โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี2565 ใช้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต การดูแลช่วยเหลือประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ชั้น2 จังหวัดพะเยา

🖍ในการนี้ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

สพอ.ดอกคำใต้ รายงาน

  👱‍♀️ดอกคำใต้ : เมืองคนงาม

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#UNFAO

#Change for good

#โคก หนอง นา

#ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)