สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรมเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ต.สันโค้ง

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรมเปิดป้ายศู [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับชมถ่ายทอดสด พิธีเปิด “กิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมรับชมถ่ายทอดสด พ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมกรมการพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเสริมสร้างศั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับฟังการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ (Video Conference System – VCS)

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ รับฟังการชี้แจงการขับเ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน และเอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์ สู่โคก หนองนา โมเดล ตำบลป่าซาง

💥สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเตรียมความ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

📣📣📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรมมอบภาพแบบ [...]

อ่านต่อ