สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ”

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้                       [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ นำกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย 4 ร.(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้                       [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ดำเนินโครงการส่งเสริมก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” CDD-DAY PHAYAO 2021 จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  ร่วมกิจกรรม “มหก [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เพื่อมาปฏิบัติราชการ

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้  ต้อนรับข้าราชการที่ได [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จัดโครงการส่งเสริมและพ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ พาผู้ประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ พาผู้ประกอบการอบรมโครง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4 /2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์( Zoom Cloud Meeting) เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2(จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา)

📣สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก [...]

อ่านต่อ